Jdi na obsah Jdi na menu
 


STANOVY SPOLKU

  S T A N O V Y 

                                               občanského sdružení 

                                         Světluška – pro kočky, o.s.

 

                                                                čl. I

 

                    Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

 

1)    Název sdružení je : Světluška – pro kočky, o.s. (dále jen „sdružení“)

2)    Sídlem sdružení jsou : Svitavy

3)    Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky – celé sdružení je místně příslušnou  organizační  jednotkou

4)    Charakter sdružení – sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb., v němž se sdružují ochránci koček a zastánci potřeby kastrace koček

 

                                                         čl. II

                              

                                                 Cíle činnosti

 

Cíle sdružení jsou :

-       seznámit co nejširší veřejnost s nutností kastrací koček polovolně žijících i bezprizorných

-          kastrovat  bezprizorné  kočky

-          pomoci majitelům koťat a koček s hledáním pro ně nových a vhodných domovů zejm. inzertní činností na internetových stránkách a stejně tak hledat majitele pro kočky bezprizorné

-          poskytnout nalezeným či odloženým kočkám adekvátní péči a bude-li nutné, i ubytování po dobu nezbytně nutnou

 

                                                        čl. III

 

                                      Náplň a Formy činnosti

 

1)    Náplň činnosti odpovídá cílům sdružení

 

2)    Hlavní formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany života a zdraví koček, zejména bezprizorných, zejména pak :

-         osvětová činnost ohledně kastrací koček

-         zajišťování kastrací

-         poskytování pomoci, informací a poradenství majitelům koček

-         kooperace s jinými sdruženími majícími za svůj hlavní cíl ochranu koček

-         poskytování péče nalezeným a odloženým kočkám

-         zajištění veterinární péče pro kočky

-         zajištění odchytů plachých koček a jejich následné kastrace a event. vypuštění zpět do lokality odchytu

-         soustřeďování a poskytování informací (uvnitř sdružení i vně)

-         účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány

-         organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení

 

3)    Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

 

                                                      čl. IV.

 

                                        Členství ve sdružení

 

1)    Členem sdružení může být jen fyzická osoba starší 18 let.

 

2)    Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení. Pro přijetí člena je potřeba souhlas dvou třetin členů sdružení.

 

3)    Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.

 

4)    Členství zaniká :

-         doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení

-         rozhodnutím členské schůze o vyloučení

-         nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech

-         úmrtím, zánikem právnické osoby – člena sdružení, zánikem sdružení

 

5)    Člen má právo :

-         účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován

-         účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen

-         předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení

-         podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení

 

6)    Člen má povinnost :

-         dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli sdružení

-         platit členské příspěvky

 

 

7)    Z členství nevyplývá povinnost platit zápisné. Výši členských příspěvků stanoví  výbor sdružení.

 

                                                      čl. V

                                            

                                           Orgány sdružení

 

Orgány sdružení jsou :

-         členská schůze

-         výbor a předseda sdružení

-         revizor sdružení

 

                                                     čl. VI

 

                                              Členská schůze

 

1)   Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení, schází se nejméně jednou ročně.

2)    Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení. Nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů) náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.

3)    Členskou schůzi svolá výbor sdružení také tehdy, požádá-li o to (písemně) 1/3 členů sdružení, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

4)    Členská schůze :

-         schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení, pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba  souhlasu 2/3 členů sdružení

-         volí výbor sdružení a revizora

-         schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu

-         přijímá nové členy (je-li tím členství podmíněno) a rozhoduje o vyloučení člena

-         určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období

-         stanovuje výši zápisného a členských příspěvků

 

                                                   čl. VII

 

              Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení

 

1)    Výbor sdružení je tříčlenný, jeho funkčním obdobím je jeden rok. Ze svého středu volí předsedu sdružení (ten může být volen i přímo členskou schůzí). Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.

2)   Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení. Výbor sdružení na nejbližší schůzi :

-         projedná věc, požádá-li o to člen sdružení

-         připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti

3)    Jménem sdružení jedná výbor, případně výborem písemně zmocněný člen sdružení. Každý člen výboruje oprávněn samostatně jednat jménem sdružení.

 

                                                  čl. VIII

 

                                          Revizor sdružení

 

1)    Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze, jeho funkčním obdobím je  jeden rok.

2)    Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy, tyto předkládá členské schůzi.

 

                                                    čl. IX

 

                                      Zásady hospodaření

 

1)    Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli sdružení (publikování a pod.) Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

2)    Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.

 

                                                    čl. X

 

                                   Okolnosti zániku sdružení

 

V případě zániku sdružení bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.

 

 Stanovy byly schváleny členskou schůzí  dne 10.9.2009

 

Stanovy nabyly účinnosti dnem registrace Ministerstvem vnitra  dne 25.9.2009

 

 

 

                                     IČO: 22834125